X
  • No products in the list
X
  • No products in the list

Privaatsuspoliitika

INTERA AS PRIVAATSUSPOLIITIKA 

1. Üldsätted
1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Intera AS, registrikood 10712865, aadress Pärnu mnt 160d, 11317, Tallinn, Harjumaa (edaspidi andmetöötleja).
1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.
1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. Tellimuse esitamisel andmesubjekti poolt sisestatud andmesubjekti isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning neid kasutatakse müügilepingu täitmiseks ja toodete pakkumiseks andmesubjektile.
2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine ja säilitamine
3.1. Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.
3.2. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
3.2.1. Ees- ja perekonnanimi;
3.2.2. Telefoninumber;
3.2.3. E-posti aadress;
3.2.4. Kohaletoimetamise aadress;
3.2.5. Arvelduskonto number;
3.2.6. IP-aadress;
3.2.7. Ostuajalugu;
3.2.8. Veebilehe külastatavuse statistika;
3.2.9. Nõusolek elektrooniliseks turunduseks;

3.3. Andmetöötleja ei näe Andmesubjekti pangakaardi andmeid. Tehingu tegemiseks suunatakse klient Montonio Finance UAB turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kliendi kaardiandmete sisestus kliendi poolt Montonio Finance UAB serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse Montonio Finance UAB serveris. Andmetöötleja ei vastuta Montonio Finance UAB poolt andmete kasutamise eest.

3.4. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.5. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
3.6. Andmetöötleja säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks ostuga kaasnevate isikuandmete või meililistis olevat e-posti aadressi säilitatakse seni, kuni kasutaja avaldab soovi need sealt eemaldada.

3.7. Isikuandmete töötlemine ja säilitamine vastavalt töötlemise eesmärgile:
3.7.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele;
3.7.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat;
3.7.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat;
3.7.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – andmeid säilitatakse nii kaua, kui kliendisuhet võib aktiivseks lugeda;
3.7.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele;
3.7.6. Töötlemise eesmärk – turundus. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg –andmeid säilitatakse nii kaua, kui kliendisuhet võib aktiivseks lugeda või kuni kehtib kliendi antud nõusolek turunduseks.

3.8. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, kaupade tootjad, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted, e-mailide edastajad ja haldajad, IT-tugi. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance UAB-le.

3.9. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

4. Andmesubjekti õigused
4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjektil on õigus isikuandmete kustutamisele. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel (intera@intera.ee). Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Vastuses taotlusele tuuakse ka välja need isikuandmed, mida ei kustuta ning millisel õiguslikul alusel ja põhjusel.

4.6. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil intera@intera.ee

4.7. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (info@aki.ee).

5. Lõppsätted
5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.intera.ee kaudu.